Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice are rol consultativ în stabilirea şi aplicarea politicilor care privesc protecţia drepturilor şi libertăţilor pensionarilor şi ale persoanelor vârstnice.

În vederea realizării obiectivului propus Consiliul Naţional are, în principal, următoarele atribuţii:

  • sprijină instituţiile statului în aplicarea recomandărilor Adunării Mondiale privind Îmbătrânirea;
  • propune Guvernului programe privind ameliorarea continuă a condiţiilor de viaţă a persoanelor vârstnice;
  • urmăreşte aplicarea reglementărilor legale privind persoanele vârstnice şi sesizează organele competente despre abaterile constatate;
  • formulează teme de cercetare şi contractează elaborarea de studii sociologice privind viaţa persoanelor vârstnice cu instituţii şi unităţi specializate în domeniu, realizează analize proprii şi elaborează puncte de vedere referitoare la îmbunătăţirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice;
  • avizează proiecte de acte normative care privesc persoanele vârstnice, avizul fiind consultativ;
  • sprijină organizarea asociativă a persoanelor vârstnice şi participarea lor activă la viaţa socială;
  • reprezintă persoanele vârstnice din România în relaţiile cu organizaţii similare din alte ţări sau cu organizaţii internaţionale ale persoanelor vârstnice;
  • participă, în calitate de reprezentant al societăţii civile privind persoanele vârstnice, în grupuri de lucru, consilii şi comitete organizate la nivel naţional, local şi în cadrul ministerelor, al agenţiilor şi al instituţiilor asimilate acestora, alături de alţi parteneri sociali şi guvernamentali, care analizează şi propun măsuri ce privesc îmbunătăţirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice;
  • informează semestrial sau ori de câte ori este nevoie Preşedintele României, prim-ministrul, conducerile celor două Camere ale Parlamentului, organele administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, în legătură cu apariţia unor fenomene sociale care impun elaborarea unor acte normative;
  • întreţine relaţii permanente de colaborare cu reprezentanţii mass-mediei, pentru informarea populaţiei cu privire la problematica persoanelor vârstnice