ANTET CNOPPV

 

Programul de obiective și acțiuni al Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice propuse pentru a se realiza în 2022 

 

Nr. crt.

Obiectiv/acțiune

Termen

1.       

Informarea președintelui României, a primului-ministru, a conducerilor celor două Camere ale Parlamentului, ale instituțiilor administrației publice centrale cu atribuții în domeniul protecției sociale, în legătură cu aspecte ce privesc riscurile și situația de criză în care se găsesc unii pensionari și persoane vârstnice.

Ori de câte ori este nevoie

2.       

Elaborarea proiectului unui program către Guvernul României care să conțină propuneri privind ameliorarea continuă a condițiilor de viață a pensionarilor și persoanelor vârstnice.

Semestrul I

3.       

Elaborarea de propuneri de măsuri instituțiilor competente privind dezvoltarea serviciilor sociale pentru pensionari și persoanele vârstnice.

Semestrul II

4.       

Reiterarea demersurilor pentru ca Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și alte instituții care elaborează acte normative care privesc pensionarii și persoanele vârstnice să respecte prevederile Legii nr. 16/2000 privind avizul CNOPPV.

Martie 2022

5.       

Monitorizarea modului de aplicare a reglementărilor referitoare la drepturile pensionarilor și persoanelor vârstnice și sesizarea organelor competente despre abaterile constatate când este cazul.

Permanent

 

6.       

Urmărirea modului în care este respectată legislația privind drepturile veteranilor din cel De-al Doilea Război Mondial.

Permanent

7.       

Realizarea de intervenții la Parlament pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 16/2000 din care să rezulte obligația consiliilor locale/primăriilor să asigure spații pentru sediile Consiliilor județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, precum și al municipiului București.

Semestrul I

8.       

Continuarea demersurilor la instituțiile abilitate pentru a se obține reglementarea:

·      creșterea valorii punctului de pensie astfel încât să asigure creșterea calității vieții pensionarilor și persoanelor vârstnice;

·      indexarea pensiilor pentru acoperirea integrală a ratei reale a inflației ca urmare a creșterii prețurilor la alimentele de bază, medicamente și a tarifelor la servicii;

·      dezvoltarea instituțiilor medicale naționale de geriatrie și gerontologie;

·      dezvoltarea organizării și susținerii financiare a sistemului național de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice;

·      înființarea de noi cămine pentru persoanele vârstnice care nu se pot autogospodări;

·      acordarea gratuității analizelor de laborator și a investigațiilor pentru pensionari și persoanele vârstnice;

·      acordarea de ajutoare bănești persoanelor cu pensii mici, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paște.

Când este cazul

9.       

Acordarea de sprijin în organizarea asociativă a pensionarilor și persoanelor vârstnice pentru participarea lor la viața socială.

Permanent

 

10.   

Îndrumarea Consiliilor județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, precum și al municipiului București, să intensifice colaborarea cu organizațiile neguvernamentale, care derulează programe adresate pensionarilor și persoanelor vârstnice.

Permanent

11.   

Asigurarea colaborării cu reprezentanții mass-media, pentru difuzarea de materiale care prezintă probleme de interes pentru pensionari și persoanele vârstnice în vederea creării a unui curent favorabil acestora în opinia publică.

Permanent

 

12.   

Actualizarea sistematică a site-ului Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice.

Permanent

 

13.   

Elaborarea de lucrări, analize și studii de personalul de specialitate al consiliului privind:

·      excluziunea socială a persoanelor vârstnice;

·      analiza comparativă a sistemului de pensii din țările vestice ale UE și România;

·      dinamica sărăciei în rândul populației vârstnice din România;

·      creșterea calității vieții pensionarilor și persoanelor vârstnice;

·      analiza veniturilor din pensii ale persoanelor  vârstnice, în funcție de gen, în anul 2021;

·      respectarea drepturilor persoanelor vârstnice dependente din România;

·      contribuția mass-media în informarea eficientă a pensionarilor și a persoanelor vârstnice și combaterea prejudecăților legate de îmbătrânire;

·      eficiența acțiunilor Poliției de proximitate  adresate persoanelor vârstnice;

·      voluntariatul în rândul persoanelor vârstnice ca mod de menținere a sănătății fizice și mentale;

·      calitatea vieții persoanelor vârstnice din mediul rural din România.

Permanent

14.   

Întocmirea situațiilor cu indicatorii statistici din domeniul pensiilor pentru documentare și analiză.

Lunar

15.   

Elaborarea Raportului de activitate al Consiliului Național al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice pentru anul 2021 și a celorlalte rapoarte și informări care se prezintă pentru aprobare Plenului CNOPPV și Comisiei permanente.

Martie 2022

16.   

Revizuirea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor județene ale persoanelor vârstnice și a municipiului București.

Ianuarie 2022

17.   

Pregătirea materialelor care fac obiectul ordinilor de zi ale reuniunilor Plenului Consiliului Național și ale Comisiei Permanente, difuzarea din timp a acestora la participanți;

Permanent

18.   

Organizarea ședințelor Plenului Consiliului Național al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice.

Semestrial

19.   

Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei Permanente.

Lunar

20.   

Urmărirea derulării cheltuielilor în anul 2022 cu încadrarea în bugetul aprobat.

Permanent

21.   

Finanțarea cheltuielilor de funcționare pentru consiliile județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice și al municipiului București corespunzător resurselor bugetului Consiliului Național al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice.

Permanent

22.   

Completarea Organigramei Secretariatului Tehnic prin scoaterea la concurs a posturilor vacante.

Semestrul I

23.   

Completarea bazei materiale a Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și Persoanelor Vârstnice în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat și a reglementărilor legale în vigoare.

Permanent

24.   

Realizarea de abonamente la publicații de specialitate, precum și prin achiziționarea acestora de la unități de difuzare pentru documentare.

Permanent

25.   

Tipărirea unui pliant de prezentare al Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și Persoanelor Vârstnice și a activității sale.

Semestrul I

26.   

Elaborarea propunerilor bugetare pentru anul 2023.

Noiembrie 2022

NOTĂ:  Proiectele materialelor și ale acțiunilor din prezentul program se realizează de către aparatul de specialitate al Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și Persoanelor Vârstnice (Secretariatul tehnic) sub îndrumarea și controlul directorului secretariatului.

 Director Secretariat tehnic,

Simona Negoescu