ANTET CNOPPV

REGULAMENT

de organizare și funcționare

 

Titlul I

Dispoziții generale

Art. 1. Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice, este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile Legii 16/2000 cu modificările și completările ulterioare și funcționează potrivit prevederilor acesteia și ale prezentului regulament.

Art. 2. Consiliul Național este persoană juridică română Consiliul este persoană juridică română și funcționează la nivel național ca organism autonom, consultativ și de interes public, cu sediul în municipiul București, str. George Vraca, nr. 9, sector 1.

Art. 3. (1) Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice, denumit în continuare Consiliul Național, este un organism autonom, de interes public și național, constituit în scopul realizării dialogului social la nivel național și local dintre organizațiile pensionarilor și persoanelor vârstnice și autoritățile publice.

(2) Consiliul Național are rol consultativ în stabilirea și aplicarea politicilor care privesc protecția drepturilor și libertăților pensionarilor și persoanelor vârstnice.

Art. 4. În sensul prezentului regulament de organizare și funcționare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) organizație de pensionari este organizația care s-a constituit în scopul îndeplinirii următoarelor atribuții: apărarea drepturilor membrilor săi la o pensie calculată și acordată în condițiile legii, precum și a altor drepturi de asigurări sociale, reprezentarea membrilor organizației în raporturile cu instituțiile administrației publice locale în vederea obținerii, în condițiile legii, a drepturilor cuvenite acestora, organizarea de activități recreative, culturale și sportive pentru pensionari și familiile acestora;

b) organizație județeană a pensionarilor este organizația care s-a constituit și /sau funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor, are menționată această denumire în hotărârea judecătorească de înființare, are sediul în capitala de județ și are în structura ei filiale în localitățile județului respectiv.

c) prin organizație centrală reprezentativă a pensionarilor se înțelege organizația cu atribuții de reprezentare a pensionarilor și /sau persoanelor vârstnice, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

– are minimum 75.000 de membri cotizanți;
– are cel puțin 15 filiale la nivel de județ și, respectiv, al municipiului București;
– desfășoară în mod constant acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice dezavantajate.

d) Sunt exceptate de la prevederile pct. c), asociațiilor naționale ale pensionarilor militari și cele ale veteranilor de război.

 

Titlul II

Structura Consiliului Național

Art. 5. Consiliul Național este constituit din:

a) președinții federațiilor naționale reprezentative ale pensionarilor și asociațiilor naționale reprezentative ale pensionarilor militari și ale veteranilor de război;

b) câte un secretar de stat, din Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Culturii și Identității Naționale, desemnați prin ordin al ministrului;

c) președintele Casei Naționale de Pensii Publice, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al Institutului Național de Statistică, al Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități, precum și directorul Institutului de Cercetare a Calității Vieții din cadrul Academiei Române;

d) președinții consiliilor județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București.

Art. 6. – (1) Pot dobândi calitatea de membru al Consiliului Național persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

a) au cetățenie română și domiciliul în România;
b) au capacitatea deplină de exercițiu;
c) nu au suferit condamnări pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

(2) Nu poate dobândi calitatea de membru al Consiliului Național persoana care deține o funcție în structura de conducere a unei organizații care nu este constituită potrivit Legii nr. 502/2004 și desfășoară activități prestatoare de servicii pentru pensionari, cum ar fi cluburi, centre rezidențiale, servicii financiare, case de ajutor reciproc, sau activități de îngrijire la domiciliu.

Art. 7.  Consiliul Național se consideră legal constituit la data la care două treimi din numărul membrilor săi au fost confirmați;

 • durata mandatului membrilor Consiliului Național este de 4 ori și poate fi reînnoit o singură dată;

Art. 8. Calitatea de membru în Consiliul Național încetează în următoarele situații:

 1. la expirarea mandatului;
 2. în caz de deces;
 3. în caz de demisie;
 4. nu mai îndeplinește funcția de președinte al consiliului județean al persoanelor vârstnice sau al municipiului București;
 5. nu mai îndeplinește funcția de președinte sau vicepreședinte al unei organizații centrale reprezentative a pensionarilor;
 6. în cazul în care nu mai îndeplinește una dintre condițiile de la art. 6 din prezentul regulament.

Art. 9  (1) Consiliul Național are o Comisie Permanentă care este alcătuită din:

 1. Președintele Consiliului Național;
 2. Doi vicepreședinți;
 3. 10 membri, din care:
 • reprezentanții federațiilor naționale reprezentative ale pensionarilor civili, ai asociațiilor naționale ale pensionarilor militari și ale veteranilor de război, membre ale Consiliului Național, altele decât cele din care fac parte președintele și vicepreședinții Consiliului Național;
 • câte un secretar de stat, din Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice;
 • președintele Casei Naționale de Pensii Publice, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al Institutului Național de Statistică;
 • Președintele Consiliului Național este și președintele Comisiei Permanente.

Art. 10.  – La nivelul județelor și al municipiului București funcționează câte un consiliu al pensionarilor și persoanelor vârstnice. Modul lor de organizare și funcționare este prevăzut în Legea nr. 16/2000 cu modificările și completările ulterioare și în Regulamentul propriu de organizare și funcționare.

Titlul III

Atribuțiile Consiliului Național

Art. 11 Consiliul Național are, în principal, următoarele atribuții:

 • sprijină instituțiile statului în aplicarea recomandărilor Adunării Mondiale privind îmbătrânirea;
 • propune Guvernului programe privind ameliorarea continuă a condițiilor de viață ale pensionarilor și persoanelor vârstnice și urmărește modul de realizare a acestora;
 • urmărește aplicarea reglementărilor legale privind pensionarii și persoanele vârstnice și sesizează organele competențe despre abaterile constatate;
 • avizează proiecte de acte normative care privesc pensionarii și persoanele vârstnice, aviz a cărui solicitare de către inițiatorii actelor respective este obligatorie, avizul fiind consultativ;
 • informează semestrial sau ori de câte ori este nevoie Președintele României, primul ministru, conducerile celor două camere ale Parlamentului, organele administrației publice centrale cu atribuții în domeniul protecției sociale, în legătură cu apariția unor fenomene sociale care impun elaborarea unor acte normative;
 • stabilește teme de cercetare și contactează cu instituții specializate în domeniu, elaborarea de studii sociologice privind viața pensionarilor și a persoanelor vârstnice;
 • realizează analize proprii și formulează puncte de vedere referitoare la îmbunătățirea nivelului de trai al pensionarilor și al persoanelor vârstnice;
 • asigură colaborarea permanentă cu mass-media pentru informarea populației cu privire la problematica pensionarilor și a persoanelor vârstnice;
 • analizează periodic situația economică și starea de sănătate a pensionarilor și formulează propuneri de măsuri privind îmbunătățirea acestora pe care le prezintă Guvernului și instituțiilor centrale cu atribuții în domeniu;
 • intervine la organele administrației publice centrale și locale, cu atribuții și responsabilități în domeniul protecției socio-medicale a pensionarilor și persoanelor vârstnice pentru eliminarea disfuncționalităților care apar în obținerea drepturilor conferite acestora prin lege;
 • sprijină și îndrumă consiliile județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice și al municipiului București.

Art. 12.  – Consiliul Național dezvoltă relații cu Administrația Prezidențială, Parlamentul, Guvernul, instituțiile publice centrale și locale, confederațiile sindicatelor, organizațiile pensionarilor, precum și cu alte instituții în vederea susținerii și adoptării de măsuri pentru protecția și securitatea pensionarilor și persoanelor vârstnice.

 

Titlul IV

Conducerea Consiliului Național

Art. 13. (1) Conducerea Consiliului Național se exercită:

 • de plenul Consiliului Național;
 • de Comisia Permanentă;
 • de președintele Consiliului Național.

(2) Plenul Consiliului Național:

a) este legal constituit în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi;

b) se întrunește semestrial în sesiuni ordinare și în sesiuni extraordinare, la solicitarea Comisiei Permanente sau a unei pătrimi din numărul membrilor.

c) dezbate și hotărăște în problemele de natură să contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai al pensionarilor și persoanelor vârstnice;

d) aprobă hotărârile adoptate de Comisia Permanentă între sesiunile plenului;

e) alege președintele Consiliului Național, doi vicepreședinți și membrii Comisiei Permanente, pentru un mandat de 4 ani;

f) aprobă planul anual de acțiuni al Consiliului Național;

g) aprobă Raportul privind activitatea desfășurată de membrii Consiliului Național;

h) analizează și hotărăște cu privire la propunerea Comisiei Permanente de revocare a unor membri ai Consiliului Național;

i) analizează și hotărăște asupra situației în care unul dintre membri, prin atitudinea sau activitatea desfășurată afectează prestigiul Consiliului Național;

j) aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

(3) Comisia Permanentă:

a) se întrunește în ședința de lucru cel puțin o dată pe luna și /sau ori ori de câte ori este nevoie, la cererea președintelui sau a unui nr. de 5 membri;

b) asigură conducerea Consiliului Național în intervalul dintre ședințele plenului și adoptă hotărâri cu majoritate calificată în prezența președintelui și a 8 membri;

c) pregătește organizarea și desfășurarea în bune condiții a sesiunilor plenului consiliului;

d) aduce la îndeplinire hotărârile adoptate de plenul Consiliului Național;

e) aprobă Regulamentul cadru privind organizarea și funcționarea consiliilor județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București;

f) aprobă statul de funcții și structura organizatorică a Secretariatului Tehnic;

g) soluționează problemele curente apărute în activitatea Consiliului Național între sesiunile plenului;

h) aprobă efectuarea cheltuielilor, de personal și de capital, precum și cheltuielile privind realizarea unor prestări de servicii pe bază de contract sau convenție;

i) aprobă materialele ce urmează să fie supuse dezbaterii în plenul Consiliului Național;

j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național, precum și proiectul Regulamentului intern, care urmează a fi supuse aprobării Consiliului Național.

k) aprobă Regulamentul intern al angajaților Consiliului Național.

l) membrii Comisiei Permanente beneficiază de indemnizația lunară prevăzută de Legea nr. 16/2000. Plata indemnizației se face pe data de 15 din luna curentă.

m) la ședințele Comisiei Permanente poate participa orice membru al consiliului, precum și alte persoane a căror prezență este justificată.

(4) Președintele Consiliului Național:

a) reprezintă Consiliul Național în relațiile cu organele administrației publice centrale, cu organizații similare internaționale, precum și cu terți;

b) semnează documentele emise de către Consiliul Național;

c) semnează contractele individuale de muncă ale personalului din cadrul Secretariatului Tehnic;

d) conduce sesiunile plenului și lucrările Comisiei Permanente;

e) prezintă la sesiunea Plenului raportul de activitate și planul de acțiuni pentru perioada următoare;

(5) Vicepreședinții Consiliului Național:

a) îndeplinesc atribuțiile delegate de președintele Consiliului Național;

b) conduc lucrările comisiei permanente și sesiunile plenului în lipsa președintelui Consiliului Național.

 

Titlul V

Structuri permanente de lucru la nivelul Consiliului Național

 

Art. 14. – Secretariatul tehnic

 • Secretariatul tehnic este format din 10 persoane, care reprezintă aparatul de lucru de specialitate al Consiliului Național și funcționează în subordinea Comisiei Permanente;
 • Personalul Secretariatului tehnic este personal contractual, încadrat în muncă în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 – Codul Muncii.
 • Activitatea Secretariatului tehnic este condusă de un director și de un șef de birou. Secretariatul tehnic are un contabil șef.
 • Secretariatul tehnic are următoarele atribuții:
 1. asigură în principal lucrările de secretariat pentru desfășurarea activității plenului și a Comisiei Permanente;
 2. propune, elaborează și multiplică materialele destinate dezbaterii în sesiunile plenului și ședințele Comisiei Permanente;
 3. asigură întocmirea procesului verbal la sesiunile Plenului și la ședințele Comisiei Permanente la care participă fără drept de vot.
 4. informează consiliile județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice și al municipiului București cu principalele probleme stabilite de Comisia Permanentă, între sesiunile plenului și le transmite materialele documentare necesare activității lor;
 5. elaborează și transmit instituțiilor adrese, semnate de președintele Consiliului Național, prin care se solicită informații și materiale documentare;
 6. efectuează analize și elaborează studii pe teme privind pensionarii și persoanele vârstnice și le prezintă Comisiei Permanente pentru aprobare;
 7. redactează proiecte de răspuns la scrisori primite de Consiliul Național și le prezintă președintelui pentru a fi semnate;
 8. formulează propuneri de puncte de vedere privind proiectele de acte normative transmise Consiliului Național de inițiatori, pe care le prezintă spre aprobare Comisiei Permanente;
 9. pregătește propuneri privind statul de funcții pentru angajații Consiliului Național;
 10. asigură administrarea și gestionarea fondurilor pe care Consiliul Național le are la dispoziție;
 11. întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Național ;
 12. întocmește raportul privind execuția bugetară și darea de seamă trimestrială contabilă;
 13. elaborează proiectele de protocol privind colaborarea cu diverse instituții și organizații ale societății civile, le supune spre aprobare președintelui Consiliului Național și urmărește derularea acțiunilor convenite de către semnatarii acestora;
 14. efectuează, în limita bugetului alocat, decontările cheltuielilor de funcționare pentru consiliile județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București;
 15. organizează evidența corespondenței primite la Consiliul Național și respectiv a celei expediate;
 16. propune materialele de informare a opiniei publice pe care le transmite mass-mediei;
 17. organizează activitatea de comunicare cu mass-media;
 18. asigură actualizarea site-ul Consiliului Național;
 19. organizează evidența documentelor privind activitatea financiar contabilă a Consiliului Național.
 • Secretariatul tehnic verifică respectarea aplicării prevederilor Art. 20 din Legea 16/2000 și prezintă rezultatele verificării Comisiei Permanente cu propunerile corespunzătoare;
 • Secretariatul tehnic verifică existența documentelor privind reprezentativitatea națională a federațiilor și a asociațiilor naționale, membre ale Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice, păstrează documentele transmise în acest sens și prezintă propuneri, când este cazul, Comisiei Permanente.

 

Titlul VI

Consiliile județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice

Art. 15. – (1) La nivelul județelor și al municipiului București funcționează câte un consiliu al pensionarilor și persoanelor vârstnice, care se constituie din președinții organizațiilor județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București, cu personalitate juridică, afiliate la una dintre federațiile naționale reprezentative ale pensionarilor, membre ale Consiliului Național.

(2) Prin excepție de la prevederile alin (1), din Consiliul județean al organizațiilor pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București, fac parte și filialele județene ale asociațiilor naționale reprezentative ale pensionarilor militari și cele ale veteranilor de război, membre ale Consiliului Național.

(3) Consiliul județean al organizațiilor pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București, are următoarele atribuții:

a) reprezintă pensionarii și persoanele vârstnice la acțiunile organizate de autoritățile și instituțiile administrației publice locale;

b) semnalează autorităților administrației publice locale apariția unor probleme de ordin economic și social cu care se confruntă pensionarii și persoanele vârstnice;

c) sesizează organelor competente apariția unor disfuncționalități cu privire la drepturile pensionarilor și persoanelor vârstnice reglementate prin lege;

d) analizează cauzele eventualelor stări conflictuale în care sunt implicați pensionarii și persoanele vârstnice și face propuneri pentru soluționarea acestora la serviciile publice și instituțiile cu atribuții în domeniu;

e) se preocupă de soluționarea problemelor semnalate pe plan local dec către pensionari și persoane vârstnice prin colaborare cu agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, casele teritoriale de pensii, casele de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului București;

f) desemnează /revocă reprezentanții săi în consiliul de administrație al casei de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului București;

g) colaborează cu autoritățile publice locale la elaborarea de propuneri și stabilirea de măsuri de interes pentru pensionari și persoanele vârstnice.

(4) Conducerea consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București este asigurată de un președinte și de un vicepreședinte.

(5) Președintele consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București, este ales dintre președinții organizațiilor județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv a municipiului București cu cel mai mare număr de membri cotizanți. Organizația județeană din care fac parte președintele consiliului județean al pensionarilor  și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București, trebuie să aibă sediul în municipiul reședință de județ sau în municipiul București, după caz.

(6) Vicepreședintele consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București, este ales de către membrii acestuia. Organizația din care face parte vicepreședintele nu poate fi afiliată la aceeași federație națională la care este afiliată asociația din care face parte președintele.

(7) Mandatul președintelui și vicepreședintelui consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București este de 4 ani și poate fi reînnoit o singură dată.

(8) Funcția de președinte sau vicepreședinte al consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București, nu poate fi ocupată de persoane care dețin funcții de conducere sau sunt membri în cadrul unor organisme care nu sunt organizate sau nu funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr.502/2004.

(9) Președintele consiliului județean al pensionarilor şi persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București beneficiază trimestrial de o indemnizație la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, iar vicepreședintele beneficiază de o indemnizație trimestrială în cuantum de 75% din acesta. Plata indemnizației se sistează dacă președintele /vicepreședintele nu își îndeplinesc atribuțiile prevăzute în Legea nr. 16/2000 și în prezentul regulament de organizare și funcționare, sau nu participă la acțiunile Consiliului Național.

 

Titlul VII

Dispoziții finale

Art. 16. Prezentul regulament de organizare și funcționare al Consiliului a fost aprobat de plenul consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice, reunit în sesiunea ordinară, în data de 26 iulie 2021.

Președinte,

Preda Nedelcu

Descarca in format pdf