REGULAMENT-CADRU

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIILOR PENSIONARILOR ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE DIN JUDEȚE ȘI MUNICIPIUL BUCUREȘTI

 

Secțiunea 1

Dispoziţii generale

 Art. 1. (1) Consiliul județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, se înfiinţează şi funcţionează în temeiul art. 22 din Legea nr. 16/2000, modificată și completată cu Legea nr. 170/2020 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice – CNOPPV, fără să fie necesară hotărârea organului jurisdicţional local.

(2) Consiliul județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice se  constituie din toți președinții organizațiilor pensionarilor și persoanelor vârstnice judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică și afiliate la una dintre federațiile naționale reprezentative ale organizațiilor de pensionari, membră în Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice. Prin excepție de la prevederile alin. (2), din consiliul județean, fac parte și filialele județene ale asociațiilor naționale reprezentative ale pensionarilor militari și cele ale veteranilor de război, membre ale CNOPPV.

(3) Consiliul județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, asigură pe plan local  dialogul social dintre organizațiile pensionarilor şi autorităţile publice locale pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor acestor persoane.

(4) Pentru îndeplinirea rolului său, consiliul județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice participă la stabilirea politicilor şi a măsurilor economice şi sociale care privesc persoanele vârstnice, la nivelul judeţului și respectiv al municipiului București.

(5) Nu pot face parte din consiliul județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice reprezentanți ai instituțiilor prestatoare de servicii pentru pensionari,  cum sunt cluburile, căminele, organizațiile cu activitate de îngrijire la domiciliu, casele de ajutor reciproc.

 

Secţiunea 2

Conducerea Consiliului

 Art. 2. (1) Consiliul județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice constituit îşi alege, cu majoritate simplă de voturi, preşedintele şi vicepreşedintele din rândul membrilor săi, pentru un mandat de 4 ani. Vicepreședintele consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice trebuie să facă parte dintr-o organizație care este afiliată la altă federație decât federația la care este afiliată organizația președintelui.

(2) Alegerea președintelui și a vicepreședintelui consiliilor județeane ale pensionarilor și persoanelor vârstnice se validează de către Comisia permanentă a Consiliului Național Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice.

(3) În scopul unei optime îndepliniri a activităţii curente, preşedintele consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice trebuie să aibă domiciliul în oraşul reşedinţă de judeţ, unde se află sediile instituţiilor cu care acesta relaționează în îndeplinirea atribuţiilor sale.

(4) În spiritul Legii nr. 16/2000, se recomandă ca preşedintele consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice să facă parte din organizaţia judeţeană cu cea mai mare reprezentativitate la nivel judeţean.

 Art. 3. Revocarea din calitatea de membru al consiliului pensionarilor și persoanelor vârstnice se aprobă cu jumătate plus unu din voturile membrilor titulari pentru persoanele care:

a) nu mai îndeplinesc funcţia de preşedinte al organizaţiei filialei judeţene a pensionarilor şi persoanelor vârstnice;

b) nu mai au cetăţenia română şi domiciliul în România, nu mai au capacitate deexerciţiu sau au suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

c) au absentat nemotivat de la şedinţele lunare de lucru ale consiliului pensionarilor și persoanelor vârstnice şi nu au avut activitate;

d) activitatea sau conduita lor prejudiciază interesele şi activităţile consiliului pensionarilor și persoanelor vârstnice sau ale Consiliului Naţional al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice.

Art. 4. Revocarea președintelui și a vicepreşedintelui consiliului pensionarilor și persoanelor vârstnice se face la solicitarea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor titulari şi prin acordul membrilor consiliului cu jumătate plus unul de voturi. Revocarea intră în vigoare când este validată de Comisia Permanentă a CNOPPV.

 

Secţiunea 3

Funcţionarea

 Art. 5. (1) Consiliul județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice se întruneşte lunar în şedinţe de lucru ordinare.

(2) La solicitarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor, consiliul pensionarilor și persoanelor vârstnice se convoacă în termen de maxim 5 zile în şedinţă  de lucru extraordinară.

Art. 6. (1) Ședințele de lucru ale consiliului pensionarilor și persoanelor vârstnice sunt prezidate de preşedinte şi în lipsa acestuia de către vicepreşedinte.

(2) Desfășurarea lucrărilor ședințelor de lucru poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin două treimi din membrii titulari, iar hotărârile sunt adoptate cu cel puţin jumătate plus unul din voturi, fapt care se consemnează în mod obligatoriu într-un proces-verbal care se semnează de toţi membrii prezenţi.

(3) La ședințele de lucru nu se pot delega înlocuitori ai membrilor titulari ai consiliului pensionarilor și persoanelor vârstnice.

(4) La ședințele de lucru poate participa, ca invitat, orice persoană a cărei prezenţă este justificată şi cu contribuţia sa se pot lămuri unele aspecte supuse dezbaterilor.

 Art. 7. La fiecare ședință de lucru a consiliului persoanelor vârstnice se informează cu regularitate membrii acestuia asupra activităţii desfăşurate în perioada anterioară şi rezultatele obţinute, precum şi asupra reglementărilor nou apărute cu privire la persoanele vârstnice.

Art. 8. Consiliul pensionarilor și persoanelor vârstnice colaborează permanent cu Agențiile pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, casele de asigurări de sănătate judeţene și respectiv a municipiului București, casele de pensii județene şi a municipiului București, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene respectiv ale municipiului București, sindicatele și organizațiile de tineret.

Art. 9. (1) În cazul încetării calității pe care o dețin de președinte/vicepreședinte al consiliului pensionarilor și persoanelor vârstnice, din motivele specificate la art. 11 al Legii 16/2000, se vor efectua alegeri parțiale pentru ocuparea postului rămas vacant, cu respectarea prevederilor art. 7 și 24 ale Legii 16/2000.

(2) Mandatul preşedinţilor/vicepreşedinţilor aleşi prin alegeri parțiale expiră odată cu constituirea unui nou consiliu naţional.

Art. 10. În cazul în care propunerile de preşedinţi /vicepreşedinţi ai consiliului pensionarilor și persoanelor vârstnice nu au fost confirmate de Comisia Permanentă a CNOPPV, consiliile persoanelor vârstnice aflate în această situaţie vor organiza noi alegeri ținând cont de motivele pentru care propunerile lor au fost respinse, și vor trimite noi propuneri în termen de cel mult 7 zile de la data primirii adresei de respingere a propunerilor. Dacă acest termen nu a fost respectat sau se revine asupra propunerilor care nu au fost confirmate, consiliile respective nu vor putea avea reprezentant în Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice.

 

Secțiunea 4

Atribuții

 Art. 11. Consiliile pensionarilor și persoanelor vârstnice au următoarele atribuții:

a) desemnează/revocă reprezentanții săi în consiliul de administrație al casei județene, sau a municipiului București, de asigurări de sănătate;

b) analizează și hotărăsc asupra situației create în cazul în care unul din membrii săi, prin atitudinea, precum și prin activitatea desfășurată, afectează prestigiul consiliului.

c) reprezintă pensionarii și persoanele vârstnice în raporturile cu prefectura, consiliul județean, Consiliul General al municipiului București și instituțiile administrației publice locale și la acțiunile organizate de acestea.

d) semnalează prefecturilor și primăriilor apariția unor aspecte de ordin economic și social care impun elaborarea și adoptarea de noi hotărâri sau de reconsiderare și completare a celor existente;

e) intervin la organele administrației publice locale pentru eliminarea disfuncționalităților care pot apărea în plata drepturilor pensionarilor reglementate prin lege, și /sau în ocrotirea sănătății persoanelor vârstnice;

f) analizează cauzele eventualelor stări conflictuale în care sunt implicate pensionari și persoane vârstnice și fac propuneri pentru soluționarea acestora la serviciile publice și instituțiile cu atribuții în domeniu;

g) intervin pentru soluționarea problemelor semnalate de pensionari și  ersoanele vârstnice la primării, casele județene de asigurări de sănătate sau ale municipiului București și, după caz casele județene de pensii, respectiv a municipiului București;

h) participă la întâlnirile lunare ale Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice din cadrul prefecturilor și prezintă propuneri de teme pentru dezbateri;

i) participă cu reprezentanți, când este cazul, în colective de lucru organizate la nivelul instituțiilor publice locale pentru elaborarea de propuneri și stabilirea de măsuri în domeniile lor de activitate;

j) întrețin relații de colaborare cu serviciile deconcentrate ale ministerelor, Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială, casa județeană de asigurări de sănătate și respectiv din municipiul București, casa județeană de pensii și a municipiului București, direcția generală de asistență socială județeană și din municipiul București și consiliază pensionarii și persoanele vârstnice care au probleme ce pot fi soluționate de către aceste instituții.

k) adoptă hotărâri privind desfășurarea de acțiuni determinate de situația curentă și dezbate orice problemă de interes pentru pensionari și persoanele vârstnice;

l) inițiază acțiuni împreună cu casa de pensii, casa de asigurări de sănătate și cu Agențiile pentru Plăți și Inspecție Socială, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului din județ, respectiv și din municipiul București, în vederea sprijinirii persoanelor vârstnice aflate în dificultate;

m) asigură realizarea de acțiuni pe plan local, de îndeplinirea hotărârilor Comisiei Permanente și ale Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice;

n) realizează analize pe plan local privind condițiile de trai, veniturile și sănătatea persoanelor vârstnice și le transmit Consiliului Național al  rganizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice pentru a fi valorificate la nivel național.

o) elaborează și transmit informări pe diverse teme de interes care privesc  pensionarii și persoanele vârstnice la solicitarea Consiliului  Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice.

Art. 12. Preşedintele consiliului pensionarilor și persoanelor vârstnice poate delega vicepreşedintelui unele dintre competenţele sale.

Art. 13. Președintele consiliului pensionarilor și persoanelor vârstnice are în   principal următoarele atribuţii:

a) reprezintă consiliul în raporturile cu organele administraţiei publice locale, instituţii publice şi private, persoane juridice şi fizice;

b) prezidează şedinţele de lucru ale consiliului;

c) repartizează sarcinile şi acţiunile prevăzute în planul propriu de acţiuni pe fiecare membru al consiliului persoanelor vârstnice.

d) participă la lucrările de secretariat ale Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice organizate de prefectura judeţului şi respectiv a municipiului Bucureşti;

e) îndeplineşte orice alte atribuţii care revin în sarcina sa, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor din programul de acţiuni al consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, Comisia permanentă şi de Consiliul Naţional al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice.

Art. 14. Vicepreşedintele consiliului pensionarilor și persoanelor vârstnice are, în principal, următoarele atribuţii:

a) înlocuieşte sau reprezintă preşedintele, în cazul absenţei acestuia şi potrivit delegării primite;

b) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de cvorumul consiliului pensionarilor și persoanelor vârstnice sau de către preşedintele acestuia.

 

Secţiunea 5

Angajarea de cheltuieli

 Art. 15. (1) Consiliile județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice și al municipiului București pot efectua doar cheltuieli strict necesare de funcționare pentru care se va prezenta în mod obligatoriu un document justificativ Cheltuielile pot fi făcute numai pentru:

a) achiziționarea rechizitelor de birou;

b) transmiterea corespondenței, poștă, fax;

c) achitarea facturii telefonice pentru postul telefonic pentru care consiliul județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice este titular; în cazul în care nu exista post telefonic fix se poate aproba cumpărarea de cartele telefonice pe numele consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice sau al municipiului București pentru telefonul mobil – proprietate personală a președintelui – în cuantumul lunar de maximum 50 lei;

(d) plata chiriei pentru sediu stabilită pe bază de contract și al cărui titular este Consiliul județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice și al municipiului București; în situația în care proprietarul sediului Consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice este persoană fizică, alta decât un membru al acestui organism, contractul de închiriere se înregistrează în mod obligatoriu la direcția generală a finanțelor publice a județului sau a municipiului București, iar cuantumul lunar al chiriei ce se poate deconta va fi de maximum 100 lei. Închirierea spațiului se va efectua cu aprobarea prealabilă a Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice;

e) abonament la un ziar

 (2) Angajarea de cheltuieli pentru funcţionarea consiliului pensionarilor și persoanelor vârstnice se asigură numai pe baza semnăturii preşedintelui, care răspunde în condiţiile legii de oportunitatea şi legalitatea acestora. Preşedintele răspunde de modul de efectuare şi decontare în termenele  stabilite a cheltuielilor, cu încadrarea în sumele alocate de la bugetul de stat Consiliului Naţional al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice.

 

Secţiunea 6

Dispoziţii finale

 Art. 16. Aspecte curente în legătură cu problematica persoanelor vârstnice din judeţe şi municipiul Bucureşti se prezintă Comisiei Permanente a Consiliului Naţional al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice, la solicitare.

Art. 17. La nivelul județelor și a municipiului București, consiliile județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice îşi pot stabili suplimentar şi alte atribuţii în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare cu condiţia prevederii în mod obligatoriu a tuturor reglementărilor din prezentul Regulament-cadru de organizare şi funcţionare.

Art. 18. În sensul prezentului Regulament de organizare și funcționare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) organizație de pensionari este organizația care s-a constituit în scopul îndeplinirii următoarelor atribuții: apărarea drepturilor membrilor săi la o pensie calculată și acordată în condițiile legii, precum și a altor drepturi de asigurări sociale, reprezentarea membrilor organizației în raporturile cu instituțiile administrației publice locale în vederea obținerii, în condițiile legii, a drepturilor cuvenite acestora, organizarea de activități de ajutor, asistență socială, recreative, culturale și sportive pentru pensionari;

b) organizație județeană a pensionarilor este organizația care s-a constituit și /sau funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor, are sediul în capitala de județ și are în structura ei filiale în localitățile județului respectiv.

Art. 19. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor   județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice în formă actualizată cu propunerile care au fost transmise după ședința Plenului Consilului din data de 26 iulie 2021 a fost aprobat de Comisia Permanentă a Consiliului Naţional al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice în şedinţa din data de 27 ianuarie 2022.

Președinte,

Preda Nedelcu

 

Descarca in format pdf